Dario Škegro | Povijest sporta

doc. dr.sc. Dario Škegro

Dario Škegro rođen je 10. lipnja 1981. godine u Ljubuškom, Bosna i Hercegovina, po nacionalnosti Hrvat, oženjen, otac jednog djeteta.

 

Školovanje

Osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje završio je u istom gradu. Na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je akademske 2005./2006. Iste godine upisuje poslijediplomski doktorski studij na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kojeg završava 2013. godine obranom doktorske disertacije pod naslovom “Vrednovanje različitih vrsta napada u košarkaškoj igri temeljem njihova početka, ishoda, trajanja i broja dodavanja” te stječe akademski stupanj doktora društvenih znanosti, polje odgojnih znanosti, grana kineziologija.

 

Nastavna djelatnost

Od 1. prosinca 2007. godine zaposlen je na Sveučilištu u Zagrebu Kineziološkom fakultetu kao znanstveni novak/asistent na projektu „Evaluacija metoda za procjenu stvarne kvalitete sportaša“ te od 2010. godine na projektu „Programiranje transformacijskih postupaka za razvoj kondicijskih obilježja“ te na predmetu Povijest sporta. Također, izvodi nastavu na predmetu Povijest tjelovježbe i sporta na redovitom i izvanrednom studiju za izobrazbu trenera u okviru Studijskog centra za izobrazbu trenera pri Kineziološkom fakultetu kao i na izbornim predmetima Sport u europskim državama i Programiranje u sportu na sveučilišnom studiju.

 

Stručna djelatnost

Bio je zaposlenik Hrvatskog školskog športskog saveza od 1. travnja do 31. listopada 2007. godine u svojstvu stručnog suradnika zaduženog za koordinaciju, razvoj i pokretanje projekta Univerzalna sportska škola na nacionalnoj razini. Od 2008. godine do danas bio je potpredsjednik, tajnik ili član organizacijskog odbora većeg broja znanstvenih i znanstveno-stručnih skupova. Bio je potpredsjednik Organizacijskog odbora 10., 11., 12, i 13. međunarodnog znanstveno-stručnog skupa «Kondicijska priprema sportaša» koji se svake godine održava u Zagrebu na Kineziološkom fakultetu. Bio je član Organizacijskog odbora međunarodnog znanstvenog skupa «Kinesiology» 2008., a potpredsjednik Organizacijskog odbora 2011. i 2014. godine. Bio je jedan od urednika monografije Kineziološkog fakulteta u Zagrebu koja je izašla 2014. godine povodom obilježavanja 55. obljetnice osnutka Kineziološkog fakulteta. Bio je glavni tajnik Organizacijskog odbora 16. svjetskog kongresa povjesničara sporta koji je održan u kolovozu 2015. godine u Splitu (16th ISHPES Congress).

Bio je aktivni sudionik radne skupine za izradu Zakona o pravima redovitih studenata 2007. godine rezultat čega je aktualni Zakon o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama. U akademskoj godini 2012./2013. član je Odbora za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu kao predstavnik studenata poslijediplomskih studija. Također, aktivni je član Radne skupine znanstvenih novaka Sveučilišta u Zagrebu. Od 2010. do 2012. godine obnašao je dužnost studenta pomoćnika prorektorice za istraživanje i tehnologiju na Sveučilištu u Zagrebu.

Sudjelovao je kao autor, koautor, voditelj ili koordinator u izradi različitih strateških dokumenata i studija iz područja sporta: „Strategija razvoja školskoga športa u Republici Hrvatskoj 2009.- 2014.“ (izdavač: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske i Hrvatski školski športski savez, 2009.), „Treneri i stručni poslovi u hrvatskome športu“ (naručitelji: Nacionalno vijeće za šport i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, 2011.), Strategija razvoja sporta i tjelesnog vježbanja na Sveučilištu u Zagrebu 2012-2020 (naručitelj: Sveučilište u Zagrebu, 2012) „Pedagoški standardi i normativi trenerskoga rada u sportu“ (naručitelj: Sportski savez Grada Zagreba, 2015.).

Od 25. travnja do 6. svibnja 2011. godine, u Szombathely-u, Mađarska sudjelovao je na Intensive programme for Performance Analysis in Sport te stekao certifikate u modulima „Research issues in performance analysis of sport“ i „Applied performance analysis – Computerised performance analysis of sport“. Tajnik je Društva diplomiranih kineziologa, sportskih trenera i prijatelja Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od lipnja 2010. godine. Član je Hrvatskog društva za povijest sporta od 2012. godine. Povremeno je sudjelovao u emisijama i stručnim prilozima Hrvatske radiotelevizije u emisijama „Dobro jutro Hrvatska“ i „Školski sat“.

Za vrijeme studija bio je aktivni član Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu čiji je predsjednik bio 2008. godine. Kao studentski predstavnik bio je član Senata Sveučilišta u Zagrebu te različitih tijela na razini fakulteta i Sveučilišta.

 

Znanstvena djelatnost

Do danas je objavio oko 30 znanstvenih i stručnih radova, od toga 2 rada koja se referenciraju u bazi Web of Science (WoS). Objavio je ukupno 6 A1 radova. Aktivno je sudjelovao na 20-ak međunarodnih ili domaće znanstvene ili znanstveno-stručnih konferencija iz područja kineziologije, povijesti sporta i srodnih područja izlažući radove na engleskom i hrvatskom jeziku.

Kvalifikacijski radovi

Škegro, D. (2006). Analiza razvoja rezultata skakača uvis na olimpijskim igrama. (Diplomski rad). Zagreb: Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet. (Mentor: prof.dr.sc. Dragan Milanović, obrana 19. listopada 2006. godine)

Škegro, D. (2013). Vrednovanje različitih vrsta napada u košarkaškoj igri temeljem njihova početka, ishoda, trajanja i broja dodavanja. (Doktorska disertacija, Sveučilište u Zagrebu). Zagreb: Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet. (Mentor 1: prof.dr.sc. Dragan Milanović, Mentor 2: prof.dr.sc. Dražan Dizdar, obrana: 28.studenog 2013. godine)

 

Znanstveni radovi objavljeni u (a) časopisima i publikacijama zastupljenima u jednoj od citatnih baza podataka, i/ili (b) časopisima i publikacijama s međunarodnim uredništvom i inozemnim recenzentima (A1 radovi) 

 1. Čustonja, Z., Škegro, D. (2015). Training and Education for Conducting Physical Education Classes in Croatia since 1875. The International Journal of the History of Sport, 32(6):832-846.
 2. Škegro, D., Čustonja, Z. (2014). The beginnings of education and training for delivering physical education classes in Croatia – 140 years of tradition. Kinesiology, 46(Suppl. 1), 126-132.
 3. Škegro, D., Čustonja, Z. (2013). Analysis of the best women’s high jump results in the olympic games history. Acta Kinesiologica, 7(1):66-70.

 

Znanstveni radovi objavljeni in extenso u zbornicima međunarodnih znanstvenih skupova citiranim u relevantnim (sekundarnim i tercijarnim) izvorima informacija (A1 radovi)

 1. Milanović, D., Selmanović, S., Škegro, D. (2014). Characteristics and differences of basic types of offense in European and American top-level basketball. In D. Milanović and G. Sporiš (Eds.), Proceedings Book of 7th international scientific conference „Fundamental and applied kinesiology – Steps forward“, Opatija 2014 (pp. 400-404). Zagreb: University of Zagreb Faculty of Kinesiology.
 2. Škegro, D., Dizdar, D., Milanović, D. and Asim Bradić (2011). Evaluation of basic types of offense in basketball according to its beginning and outcome and the final outcome of the game In D. Milanović & G. Sporiš (Eds.), Proceedings Book of the 6th International Scientific Conference on Kinesiology, Opatija, 2011 (pp. 565-569). Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Kinesiology.
 3. Čustonja, Z., Škegro, D. (2011). Attempts to organise and advance education in Civil Croatia in 1861 and 1865 and position of Physical education. U: D. Milanović i G. Sporiš (ur.) Proceedings Book of the 6th International Scientific Conference on Kinesiology, Opatija, 8.-11. rujan 2011. str: 383-386.

 

Znanstveni radovi objavljeni kao: članak objavljen u časopisu i kategoriziran kao originalni znanstveni rad, pregledni rad ili prethodno priopćenje; poglavlje u knjizi; rad u zborniku sa znanstvenog skupa, ako je objavljen u cjelini (A2 radovi)

 1. Škegro, D., Milanović, D., Čustonja, H. (2007). Analiza razvoja najboljih rezultata u skoku u vis na Olimpijskim igrama. U N. Smajlović (ur.), Zbornik naučnih i stručnih radova 2. međunarodnog simpozija „Nove tehnologije u sportu“, Sarajevo, 2007 (str. 117-121). Sarajevo: Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu.
 2. Škegro, D., Milanović, D. i Sporiš G. (2012). Performance analysis in sport. 4th International scientific conference „Contemporary Kinesiology“ Split, August 24 – 26, 2012., Faculty of Kinesiology, Unversity of Split, Croatia Proceedings book, 230-239.
 3. Blagus, A., Škegro, D. & Milanović, M. (2010). Primjena rezultata testiranja za određivanje smjernica individualnog treninga košarkašica. U: Findak, V. (ur.) Zbornik radova 19. ljetne škole kineziologa. Hrvatski kineziološki savez, 22. do 26. lipnja 2010., 228-234.

 

Znanstveni radovi objavljeni u obliku sažetaka u zbornicima skupova

 1. Škegro, D. & Čustonja, Z. (2014). Beginnings of education and training for conducting physical education classes in Croatia – 140 years of tradition. In D. Milanović and G. Sporiš (Eds.), Proceedings Book of 7th international scientific conference „Fundamental and applied kinesiology – Steps forward“, Opatija 2014 (pp. 574-575). Zagreb: University of Zagreb Faculty of Kinesiology.
 2. Čustonja, Z. & Škegro, D. (2014). 120 Years of High School Education of Physical Education Teachers in Croatia. In L.H.R. Silva (Ed.), Book of abstracts of international scientific congress „Global Perspectives on Sports and Physical Cultures: From Past to Present“, Doha, Qatar 2014 (pp. 73-74). Doha: 3-2-1 Qatar Olympic and Sports Museum.

 

Stručni rad objavljen u međunarodnim znanstvenim časopisima

 1. Milanović, D., Čustonja, Z., Škegro, D. (2011). Child abuse in top sport – ethical challenges. JAHR, 2(3):207-217.

 

Stručni rad objavljen u domaćim stručnim časopisima

 1. Čustonja, Z., Škegro, D., Popovčić, A. (2009). Razvoj metoda treninga jakosti kroz povijest. Kondicijski trening 6(2), 70-77.
 2. Škegro, D. (2009). Obilježavanje 50. obljetnice Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Kondicijski trening 7(2), 4-6.
 3. Harasin, D., Škegro, D. & Čustonja H. (2007). Hrvatski školski športski savez – istraživanja i razvojni projekti. Kondicijski trening, 5(2), 54-58.
 4. Bašić, M., Bašić, D. & Škegro, D. (2005). Primjena zagrijavanja u sportu. Zagreb: Kondicijski trening, 3(2), 30-36.

 

Stručni rad objavljen u zborniku radova

 1. Milanović, D., Čustonja, Z. & Škegro, D. (2015). Sport as a social phenomenon. U Mašek-Tonković A. International Scientific Symposium “Economy of Eastern Croatia – Vision and Growth”. Osijek, 2015 (pp 603-612). Osijek: University of Josip Juraj Strossmayer in Osijek, Faculty of Economics in Osijek
 2. Milanović, D., Jukić, I., Čustonja, Z. & Škegro, D. (2013). Strategic approach to the development of high-performance sport int he Republic of Croatia. In A. Mašek (Ed.), International scientific symposium – Economy of Eastern Croatia, (pp. 325-338). Osijek: Faculty of Economics, University of J. J. Strossmayer in Osijek.
 3. Škegro, D. & Čustonja, Z. (2012). Povijesni razvoj specifičnog kondicijskog treninga u sportu. U: I. Jukić, C. Gregov, S. Šalaj, L. Milanović i V. Wertheimer (ur.) zbornik radova konferencije „Kondicijska priprema sportaša“, Zagreb, 17. i 18. veljače 2012. str. 117-119.
 4. Milanović, D., Čustonja, Z., Škegro, D. (2012). School sport in Eastern Croatian Counties. U: A. Mašek Tonković (ur.) Zbornik radova 1. Međunarodnog znanstvenog simpozija „Gospodarstvo istočne Hrvatske – jučer, danas, sutra“, Osijek, 17-18 svibnja 2012. str. 289-295.
 5. Čustonja, Z., Milanović, D., Škegro, D. (2012). Odgojni potencijali sporta. U: M. Andrijašević i D. Jurakić (ur.) zbornik radova međunarodne znanstveno-stručne konferencije „Odgojni i zdravstveni aspekti sporta i rekreacije“, Križevci, 31. ožujak 2012. str. 167-173.
 6. Čustonja, Z., Škegro, D. (2012). Pitanje odgoja u kineziološkoj literaturi na hrvatskome jeziku u drugoj polovici 19. stoljeća. U: M. Andrijašević i D. Jurakić (ur.) zbornik radova međunarodne znanstveno-stručne konferencije „Odgojni i zdravstveni aspekti sporta i rekreacije“, Križevci, 31. ožujak 2012. str. 409-414.
 7. Milanović, D., Čustonja, Z., Škegro, D. (2011). Znanstveni aspekti sigurnosti u sportu. U: Z. Šeparović (ur.) Zbornik 5. žrtvoslovnog kongresa, Zagreb i Voćin 18-20 lipnja. str. 305-313. Zagreb: Hrvatsko žrvoslovno društvo.
 8. Škegro, D., Milanović, D, Čustonja, Z. (2010). Kineziološki sadržaji u školskom športu. U: Andrijašević, M. i Jurakić, D. (ur.) Zbornik radova Međunarodne znanstveno-stručne konferencije Kineziološki sadržaji i društveni život mladih. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagrebački velesajam, 27.02.2010., 33-40.
 9. Čustonja, Z., Škegro, D. (2010). Razvoj metoda treninga brzine i pliometrije. U: Jukić, I. i sur. (ur.) Zbornik radova 8. godišnje međunarodne konferencije Kondicijska priprema sportaša. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Udruga kondicijskih trenera Hrvatske, 26. i 27. veljače 2010., 119-126.
 10. Škegro, D., Čustonja, Z., Milanović, D. (2009). Sport kao sadržaj slobodnog vremena djece i mladih. U: Andrijašević, M. (ur.) Zbornik radova Međunarodne znanstveno-stručne konferencije Upravljanje slobodnim vremenom sadržajima sporta i rekreacije. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagrebački velesajam, 21.02.2009., 15-24.
 11. Čustonja, Z., Škegro, D. (2009). Razvoj metoda treninga izdržljivosti. U: Jukić, I. i sur. (ur.) Zbornik radova 7. godišnje međunarodne konferencije Kondicijska priprema sportaša. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Udruga kondicijskih trenera Hrvatske, 20. i 21. veljače 2009., 15-20.
 12. Škegro, D. & Grgić, Z. (2008). Book collection fundus in Croatian Sport Museum. U D. Milanović, F. Prot (ur.), Zbornik radova „International scientific conference on Kinesiology“, Zagreb 2008 (str. 316 – 319). Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 13. Čustonja, Z., Škegro, D. & Popovčić, A. (2008). Doprinos Mire Mihovilovića razvoju kineziološke rekreacije u Hrvatskoj. U M. Andrijašević (ur.), Zbornik radova međunarodne znanstveno-stručne konferencije „Kineziološka rekreacija i kvaliteta života“, Zagreb, 2008 (str. 436-449). Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 14. Škegro, D., Harasin, D. & Čustonja, Z. (2008). Sustavi treninga s teretom. U I. Jukić, C. Gregov (ur.), Zbornik radova konferencije „Kondicijska priprema sportaša“, Zagreb, 2008 (str. 179 – 182). Zagreb: Udruga kondicijskih trenera i Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 15. Škegro, D. & Dujić, I. (2008). Olympism in Croatia 1894 – 1912. U D. Milanović, F. Prot (ur.), Zbornik radova „International scientific conference on Kinesiology“, Zagreb, 2008 (str. 313 – 316). Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 16. Škegro, D. (2007). Dugoročni trening skočnosti kod djece i mladih sportaša. U D. Milanović, I. Jukić, S. Šimek (ur.), Zbornik radova konferencije „Kondicijska priprema sportaša“, Zagreb, 2007 (str. 118 – 120). Zagreb: Udruga kondicijskih trenera i Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

SPORTSKA KARIJERA

 • član Hrvatskog košarkaškog kluba Brotnjo iz Čitluka, Bosna i Hercegovina 1995. do 1998. godine
 • član Hrvatskog košarkaškog kluba Ljubuški, Bosna i Hercegovina       1994. do 1995. te 1998. do 1999. godine
 • član atletskog kluba Dinamo Zrinjevac 2001. do 2004. godine, disciplina skok u vis
 • 2001. godine 5. mjesto na Prvenstvu Hrvatske u dvorani (rezultat 190 cm)
 • 2001. godine 5. mjesto na Pojedinačnom prvenstvu Hrvatske za seniorke i seniore (rezultat 200 cm)
 • 2002. godine 3. mjesto na Pojedinačnom prvenstvu Hrvatske za seniorke i seniore (rezultat 200 cm)
 • 2003. godine 2. mjesto na Pojedinačnom prvenstvu Hrvatske za mlađe seniorke i seniore (rezultat 190 cm)
 • 2003. godine 4. mjesto na Pojedinačnom prvenstvu Hrvatske za seniorke i seniore (rezultat 205 cm)
 • 2003. godine nastupio na međunarodnom EEA natjecanju kao član nacionalne ekipe temeljem rezultata sezone (207 cm)
 • 2004. godine 3. mjesto na Dvoranskom prvenstvu Hrvatske (rezultat 200 cm)
 • prema rješenju Hrvatskog olimpijskog odbora kategorizirani sportaš Hrvatske IV kategorije (Atletika) od 1. srpnja 2003. do 1. srpnja 2004. godine

 

KINEZIOLOŠKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

 • član Organizacijskog odbora međunarodne znanstvene konferencije «Kinesiology» 2008. godine te potpredsjednik Organizacijskog odbora istog skupa 2011. i 2014. godine
 • jedan od urednika monografije Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koja je izašla 2014. godine povodom obilježavanja 55. obljetnice osnutka fakulteta
 • potpredsjednik Organizacijskog odbora godišnje međunarodne konferencije “Kondicijska priprema sportaša” od 2012. do 2015. godine
 • član organizacijskog odbora znanstvenog kongresa International Society for Performance Analysis in Sport – ISPAS u Opatiji 2014. godine
 • predstavnik znanstvenih novaka Kineziološkog fakulteta u Fakultetskom vijeću i Dekanskom kolegiju od 2013. do 2015. godine i od 2015. do 2017. godine.

  

POVIJEST SPORTA

 • glavni tajnik Organizacijskog odbora 16. Svjetskog kongresa povjesničara sporta, Split, kolovoz 2015.
 • član Hrvatskog društva za povijest športa od 2012. godine

 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU 

 • član Senata Sveučilišta u Zagrebu od 2005. do 2006. godine kao predstavnik studenata dodiplomskog studija
 • član Senata Sveučilišta u Zagrebu od 2007. do 2009. godine kao predstavnik studenata poslijediplomskog studija društveno-humanističkog područja
 • član Vijeća društveno-humanističkog područja
 • student – pomoćnik prorektorice za istraživanje i tehnologiju Sveučilišta u Zagrebu 2011. i 2012. godine
 • član Odbora za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu
 • član radne skupine znanstvenih novaka Sveučilišta u Zagrebu

 

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA REPUBLIKE HRVATSKE

 • član povjerenstva Ministarstva znanosti obrazovanja i športa Republike Hrvatske za izradu aktualnog Zakona o studentskom zboru i ostalim studentskim organizacijama 2007. godine

 

HUMANITARNI RAD 

Tijekom dosadašnje karijere Dario Škegro sudjelovao je u nekoliko humanitarnih projekata:

 • jedan je od pokretača i provedbe humanitarne akcije „Pružimo ruku prijateljstva i ljubavi“ rezultat koje je nabavka 1.300.000,00 kn vrijednog mobilnog mamografa za potrebe prevencijskih pregleda i ranog otkrivanja raka dojke u Bosni i Hercegovini,
 • kao član hrvatske humanitarne udruge Cro Unum sudjelovao je u humanitarnoj akciji „Srcem za znanje“ u Varaždinu 2008. godine (nogometni susret Ćirinih vartrenih vs članovi Udruge) s ciljem prikupljanja sredstava za početak rada Nacionalne zaklade za potporu učeničkom i studentskom standardu
 • organizirao je donaciju knjiga za Gimnaziju, Ljubuški, u vrijednosti od 30.000,00 kn, 2009. godine

 

MEDIJI

 • gost Hrvatske radiotelevizije u emisijama „Dobro jutro Hrvatska“ i „Školski sat“ kao stručni sugovornik na različite teme iz povijesti sporta
 • gostovanja u različitim emisijama stručnog i informativnog karaktera (RTL televizija, Jabuka TV, radio Sljeme)

 

OSTALO 

 • Bio je zamjenik predsjednika Zavičajnog kluba hercegovačkih studenata u Zagrebu od 2003. do 2004.
 • Obnašao je funkciju zamjenika predsjednika Hercegovačke lige protiv raka od 2007. godine
 • Predsjednik Zavičajnog kluba Ljubušaka u Zagrebu je od 2005. godine

Dario Škegro je kao autor, koautor ili sudionik projekta sudjelovao u izradi četiri strateška dokumenta i studije:

 • Pedagoški standardi i normativi trenerskoga rada u sportu“ (naručitelj: Sportski savez Grada Zagreba, 2015.),
 
 • Strategija razvoja sporta i tjelesnog vježbanja na Sveučilištu u Zagrebu 2012-2020“ (naručitelj: Sveučilište u Zagrebu, 2012.),
 
 

Za vrijeme studija bio je aktivan u Studentskom zboru – službenom predstavničkom tijelu studenata u Republici Hrvatskoj:

 

KINEZIOLOŠKI FAKULTET

 

 • 2002.-2004. godine – na studentskim izborima (2002. i 2004.) izabrani član Studentskog zbora Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
 • 2004.-2006. godine – predsjednik podružnice Studentskog zbora Kineziološkog fakulteta

 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

 

 • Zamjenik predsjednika Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu 2005. godine
 • Predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu 2008. godine
 • u slobodno vrijeme bavi se sviranjem klavijatura u blues&rock bandu Dizzy top (www.dizzytop.com.hr)
 • osim klavijatura svira harmoniku i gitaru