ISPIT

Povijest sporta

Ispit

Ispit iz Povijesti sporta sastoji se od pismenog i usmenog dijela. Pozitivna ocjena na pismenom dijelu ispita uvjet je za izlazak na usmeni dio ispita.

Zaključna ocjena iz predmeta Povijest sporta dobiva se izračunavanjem aritmetičke sredine ocjene iz seminarskog rada, ocjene iz pismenog ispita i ocjene iz usmenog dijela ispita.

Studentice i studenti koji su iz seminarskog rada dobili ocjenu odličan (5) oslobođeni su izlaska na pismeni dio ispita.

povijest sporta ispit

Pismeni dio ispita

Pismeni dio ispita sastoji se od više različitih tipova pitanja: pitanja na zaokruživanje (a, b, c…), pitanja s upisivanjem jednog ili više ključnih pojmova i pitanja s opisom događaja, glavnih osobina nekog razdoblja, navođenjem uzroka i sl.

Pitanja se mogu različito bodovati (od 1 do 3 boda). Ne postoje negativni bodovi. U testu je navedeno je s koliko bodova se boduje točan odgovor na svako pojedino pitanje. Na pitanja koja se boduju s dva ili tri boda za točan odgovor moguće je ostvariti manje bodova u slučaju polovičnog ili djelomično točnog odgovora.

 

OCJENA % BODOVA
dovoljan 2 60
dobar 3 70
vrlo dobar 4 80
odličan 5 90

Usmeni dio ispita

Na usmenom dijelu ispita odgovara se, u pravilu, na tri pitanja iz priloženog popisa pitanja za usmeni dio ispita. Uvijek se odgovara na jedno pitanje koje se odnosi na svjetsku povijest sporta i jedno pitanje koje se odnosi na povijest sporta u Hrvatskoj. Treće pitanje može biti iz jednog ili drugog dijela gradiva.

Svako pitanje ocjenjuje se zasebnom ocjenom. Završna ocjena usmenog dijela ispita aritmetička je sredina ocjena na sva postavljena pitanja. Za prolaznu ocjenu na usmenom dijelu ispita na sva postavljena pitanja mora se ponuditi odgovor koji će biti ocjenjen prolaznom ocjenom.

PITANJA ZA USMENI ISPIT

download

Ispitna literatura

 1. Jajčević, Z. (2010). Povijest tjelesnog vježbanja i športa. Zagreb: Kineziološki fakultet i Društveno veleučilište u Zagrebu.
 2. Jajčević, Z. (2007). Olimpizam u Hrvatskoj. Zagreb: Libera Editio.
 3. Jajčević, Z. (2008). Antičke olimpijske igre i moderni olimpijski pokret do 1917. godine. Zagreb: Libera Editio.
 4. Čustonja, Z. (2004). Razvoj Tjelesne i zdravstvene kulture u Hrvatskoj. Zagreb: Hrvatski športski muzej.
 5. Radan, Ž. (1970). Franjo Bučar i gimnastički i sportski pokret u Hrvatskoj. Zagreb: Visoka škola za fizičku kulturu. – izabrana poglavlja
U popisu pitanja za usmeni ispit nalazi se preciznija uputa na literaturu (knjiga i od koje do koje stranice u knjizi) za svako pitanje.
 
 

Parcijalno polaganje ispita iz Povijesti sporta

Parcijalno polaganje ispita iz Povijesti sporta moguće je tijekom nastave (semestra). Cilj je omogućiti studentima polaganje i uspješno rješavanje ispita još tijekom slušanja nastave. Putem parcijalnih ispita moguće je u cijelosti položiti ispit iz Povijesti sporta prije redovnih ispitnih rokova.

Parcijalno polaganje ispita organizira se isključivo tijekom nastave (semestra) i sastoji se od dva parcijalna dijela ispita:

 1. Povijest sporta – Svijet
 2. Povijest sporta – Hrvatska

Parcijalno polaganje pojedinog dijela ispita organizira se po završetku predavanja koja se odnose na navedene dijelove gradiva. Precizniju uputu o vremenu odvijanja parcijalnog dijela ispita daje tijekom nastave.

Svaki parcijali dio ispita sastoji se od pismenog i usmenog dijela. Prolazna ocjena na pismenom dijelu parcijalnog ispita uvjet je za izlazak na usmeni dio. Bilo koji položeni dio parcijalnog dijela ispita (pismeni i/ili usmeni – svijet i/ili Hrvatska) priznaje se i vrijedi do kraja studija te studenti taj dio gradiva više ne polažu na redovnim ispitnim rokovima. Sva pravila vezana uz pismeni odnosno usmeni dio ispita uključujući i ispitna pitanja odnose se i na parcijalno polaganje ispita.

Konzultacije:

 

ZA STUDENTE SCITa – sva pitanja (prijepisi, potpisi, ispiti i sl.)

petkom u 13:00 sati

 

kancelarija 117

 

PITANJA ZA USMENI ISPIT

download

Očekivani ishodi učenja:

 • Poznavanje i razumijevanje sa stajališta historiografije i historiografskih metoda istraživanja pojave i razvoja sporta u Hrvatskoj i svijetu te mogućnost njihovog povezivanja sa suvremenim događanjima u području sporta.
 • Poznavanje i razumijevanje osnova historije kao znanosti te poznavanje najvažnijih dijela iz historiografije sporta u Hrvatskoj i svijetu.
 • Poznavanje osnovnih informacija o nastanku i razvoju pojedinih sportova, sportskih grana i sportskih pokreta u Hrvatskoj i svijetu, te razumijevanje uloge sporta u razvoju suvremenog hrvatskog društva.
 • Poznavanje ključnih društvenih, političkih, ekonomskih i dr. čimbenika koji su utjecali na razvoj sporta u Hrvatskoj i svijetu.
 • Primjena znanja iz povijesti sporta na objašnjavanje i razumijevanje aktualnih pitanja i kontroverzi u sportu.
 • Razumijevanje koncepta uzročno-posljedičnih veza i njegova primjena u objašnjavanju prošlih i sadašnjih fenomena koji se javljaju u sportu.
 • Poboljšanje i razvijanje sposobnosti kritičkog i konstruktivnog razmišljanja, razvoj sposobnosti komparativnog mišljenja u odnosu na suvremenike i suvremena događanja u sportu, poticanje studenata na daljnja promišljanja fenomena sporta sa stajališta njegovog povijesnog razvoja te poticanje na iznošenje vlastitih stavova i mišljenja o različitim suvremenim temama sa stajališta povijesnoga nasljeđa.
 • Poznavanje osnovnih osobina, specifičnosti i razlika u razvoju tjelovježbe i sporta u različitim povijesnim razdobljima (Stari vijek, Srednji vijek, Novi vijek i Suvremeno doba).
 • Stjecanje i usavršavanje znanja pisanja i izlaganja seminarskog rada.