SEMINARSKA NASTAVA

Povijest sporta

Seminarski rad je samostalno pismeno djelo studenta/ice u kojem pod vodstvom mentora obrađuje utvrđenu temu

Osnovna svrha izrade seminarskog rada je u tome da student ili studentica dokažu sposobnost samostalnog prepoznavanja i definiranja problema (teme rada), sposobnost i kompetenciju u korištenju odgovarajuće i akademski prihvatljive literature te sposobnost kvalitetnog pismenog izražavanja.

Seminarski rad može, ali ne mora nužno imati karakter izvornosti.

 

Ciljevi seminarske nastave:

 

  1. Uvesti studente u područje historiografije odnosno historiografije sporta.
  2. Upoznati studente s najvažnijim historiografskim djelima iz područja sporta na Hrvatskom i stranim jezicima.
  3. Uvesti studente u istraživački rad i oblikovanje rezultata istraživačkoga rada u području povijesti sporta.
  4. Upoznati i pripremiti studente za samostalni rad s referentnom literaturom odnosno povijesnim izvorima.
  5. Stjecanje i usavršavanje vještine samostalnog pisanja autorskoga rada.
  6. Stjecanje i usavršavanje vještine samostalnog izlaganja autorskoga rada.

 

povijest sporta

Izrada i prezentacija seminarskog rada je obavezna

 

Ocjena seminarskog rada, uz ocjenu aktivnosti studenta na seminarskoj nastavi i predavanjima ulazi u konačnu ocjenu.

Predviđeni opseg seminarskog rada je 10 kartica teksta.

Uz pismeni dio seminarski rad se i javno izlaže. Trajanje usmenog izlaganja je 30 minuta. Teme seminarskog rada biraju sami studenti uz suglasnost i konzultacije s predmetnim nastavnicima. Seminarski radovi izrađuju se u parovima.

Ukoliko uvjeti dopuste u okviru seminarske nastave organizira se posjet Hrvatskom športskom muzeju u Zagrebu.

 

DETALJNE UPUTE ZA IZRADU SEMINARSKOG RADA

Seminarski rad – pismeni dio

Opseg pisanog dijela seminarskog rada je 10 kartica (1 kartica = 1800 znakova, pri čemu se računaju i razmaci – 30 redova po 60 znakova). Odstupanje može biti maksimalno +/- 10%, odnosno oko jedne kartica teksta. Seminarski rad mora biti pisan na računalu (u nekom od programa za obradu teksta) vrsta slova (font) mora biti Times New Roman; veličina 12; prored 1,5; margine 3cm sa svih strana. Svi naslovi i podnaslovi moraju biti navedene veličine. Ukoliko seminarski rad sadrži slike/fotografije ili tablice u seminarskom radu oni ne ulaze u zadani opseg vašeg rada.

Naslovna stranica – naziv institucije u gornjem lijevom kutu; naslov rada u sredini stranice; imena i prezimena te grupa ispod naslova s desne strane; na dnu stranice datum izlaganja. Vidi primjer naslovne strane seminarskog rada.
Uvod – u njemu se sažeto objašnjavaju društveno-povijesne okolnosti čije poznavanje je neophodno za razumijevanje daljnjeg izlaganja te se navodi značaj izabrane teme. Maksimalna dužina je 1 kartica teksta.
Tema – nastoji se što vjernije prepričati i predočiti bitne povijesne činjenice i postavke, namjera i dosezi određenog povijesnog događaja i/ili osobe s obzirom na temu o kojoj se izlaže. Koristi se literatura i dostupni izvori koji se pažljivo prenose i pedantno citiraju.
Kritički osvrt – u kojem se iznose vlastite primjedbe, opaske, razmišljanja i kritički se osvrće na tekst koji je prethodno iznesen. Koristi se postojeća literatura i dostupni izvori na temelju čega se iznose vlastiti stavovi, pogledi i ocjene o povijesnim događajima i/ili osobama što se smatra nužnim i predstavlja originalni doprinos studenata. Svaki stav, pogled ili ocjena koja je iznesena mora biti argumentirana. Minimalna dužina je 1 kartica teksta.
Zaključak – sadrži najbitnije činjenice, vlastite poglede i ocjene izvedene nakon kritičkog osvrta i pretpostavke iz kojih su izvedene. Potrebna je završna ocjena povijesnih dosega i značaja nekog povijesnog događaja i/ili osobe kojom se opovrgava ili se usvaja općeprihvaćena ocjena nekog povijesnog događaja i/ili osobe s obzirom na temu. Maksimalna dužina je 1 kartica teksta.
Literatura – sadrži bibliografske podatke o djelima i izvorima korištenim pri pisanju seminarskog rada. Sve što je korišteno u pisanju seminarskog rada mora se naći u popisu literatute. Sve što se nalazi u popisu literature mora se naći u seminarskom radu u obliku referenci. Obavezno je korištenje najmanje jedne knjige, jednog članka iz znanstvenog ili stručnog časopisa i jedne Internet stranice. Kako navoditi literaturu pogledajte u dokumentu “Detaljne upute za pravilno citiranje i referenciranje literature“.

 

Seminarski rad – usmeno izlaganje

Trajanje usmenog izlaganja je 30 minuta. Tolerira se odstupanje od +/- 3 min.

U izlaganju sudjeluju, s približno istom dužinom trajanja, svi studenti koji su sudjelovali i u pisanju seminarskog rada.

Prilikom usmenog izlaganja ne čita se ono što se nalazi u pisanom tekstu, već se izlaže.

Za potrebe usmenog izlaganja obavezno je izraditi Powerpoint prezentaciju na kojoj se nalaze najvažnije stvari iz vašeg pisanog materijala što vam služi kao podsjetnik za izlaganje. Uz Powerpoint prezentaciju mogu se koristiti (poželjno je!) i video ili dvd materijal, Internet ili drugi dostupni i prikladni sadržaji.

Način i sadržaj izlaganja se ocjenjuju i sastavni su dio ukupne ocjene iz seminarskog rada.

Konzultacije:

 

ZA STUDENTE SCITa – sva pitanja (prijepisi, potpisi, ispiti i sl.)

petkom u 13:00 sati

 

kancelarija 117

 

OBRAZAC ZA PRIJAVU TEME SEMINARSKOG RADA

download

UVODNO PREDAVANJE - SEMINARSKA NASTAVA

download

UPUTE ZA IZRADU SEMINARSKOG RADA

download

ZNANSTVENI RADOVI I ZNANSTVENE BAZE

download

ČASOPIS POVIJEST SPORTA

download

PRAVILA ZA CITIRANJE LITERATURE

download

CITIRANJE IZVORA S INTERNETA

download