Zrinko Čustonja | Povijest sporta

doc.dr.sc. Zrinko Čustonja

Zrinko Čustonja je rođen 2. svibnja 1979. godine u Virovitici. Po nacionalnosti je Hrvat i državljanin Republike Hrvatske. Oženjen je i otac jednog djeteta.

 

Školovanje

Osnovnu i srednju školu završio je u Kutini. Sveučilište u Zagrebu Fakultet za fizičku kulturu upisao je 1997. godine, na kojem je u srpnju 2002. godine i diplomirao. Doktorski studij upisao je 2005. godine na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu. Doktorski rad obranio je 10. svibnja 2012. godine i time stekao naslov doktora društvenih znanosti, znanstvenog polja odgojnih znanosti – grana kineziologija.

 

Nastavna djelatnost

Bio je vanjski suradnik Kineziološkog fakulteta u Zagrebu od rujna 2002. godine do lipnja 2003. godine na predmetu Povijest sporta. Od 15. lipnja 2003. godine zaposlen je na Sveučilištu u Zagrebu Kineziološkom fakulteta. Bio je znanstveni novak na projektu 0034201 „Valorizacija sporta u funkciji razvoja zimskog turizma Hrvatske“ čiji je nositelj bio prof. dr. Mato Bartoluci s nastavnom obvezom na predmetu Povijest sporta. Izabran je 2006. godine u naslovno zvanje predavača za predmete Povijest sporta i Olimpizam na Društvenom veleučilištu u Zagrebu Odjelu za izobrazbu trenera. Od 9. prosinca 2013. godine u znanstvenom je zvanju znanstvenoga suradnika. U prosincu 2014. godine izabran je za docenta na predmetu Povijest sporta.

 

Stručna djelatnost

Od 2001. godine do danas bio je potpredsjednik, tajnik ili član organizacijskog odbora većeg broja znanstvenih i znanstveno-stručnih skupova. Bio je tajnik Organizacijskog odbora stručnog skupa «Stanje i perspektive zagrebačkog sporta» koji je održan u Zagrebu u veljači 2001. godine. Bio je potpredsjednik Organizacijskog odbora 1. međunarodnog znanstveno-stručnog skupa «Kondicijska priprema sportaša» koji je održan u Zagrebu u veljači 2003. godine i član organizacijskog odbora godišnje međunarodne konferencije Kondicijska priprema sportaša od 2004. do 2012. godine. Od lipnja 2003. do lipnja 2009. godine bio je tajnik stručnog časopisa za teoriju i metodiku kondicijske pripreme Kondicijski trening. Bio je član Organizacijskog odbora međunarodnog znanstvenog skupa «Kinesiology» 2002., 2005., 2008., 2011. i 2014. godine. Bio je izvršni urednik monografije Kineziološkog fakulteta u Zagrebu koja je izašla 2009. godine povodom obilježavanja 50. obljetnice osnutka Kineziološkog fakulteta. Bio je predsjednik Organizacijskog odbora 16. svjetskog kongresa povjesničara sporta koji je održan u kolovozu 2015. godine u Splitu (16th ISHPES Congress).

Bio je vanjski suradnik Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, Uprave za šport od kolovoza 2005. do studenog 2005. godine i član povjerenstva Ministarstva znanosti obrazovanja i športa Republike Hrvatske za izradu Zakona o šport od rujna 2005. godine do kolovoza 2006. godine. Također je bio članom Povjerenstva za izradu novoga Nacrta prijedloga Zakona o sportu od veljače do lipnja 2015. godine. Bio je član radne skupine Nacionalnog vijeća za šport za izradu dokumenta „Temeljna načela i smjernice razvoja športa u Republici Hrvatskoj“ od rujna 2010. godine do veljače 2011. godine. Jedan je od autora ili koautora slijedećih nacionalnih strateških dokumenata i studija iz područja sporta: „Strategija razvoja školskoga športa u Republici Hrvatskoj 2009.- 2014.“ (izdavač: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske i Hrvatski školski športski savez, 2009.), „Temeljna načela i smjernice razvoja športa u Republici Hrvatskoj“ (naručitelji: Nacionalno vijeće za šport i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, 2011.), „Treneri i stručni poslovi u hrvatskome športu“ (naručitelji: Nacionalno vijeće za šport i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, 2011.),  „Financiranje sporta u Republici Hrvatskoj“ (Institut za javne financije, naručitelji Nacionalno vijeće za šport i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, 2012.), „Pedagoški standardi i normativi trenerskoga rada u sportu“ (Sportski savez Grada Zagreba, 2015.).

Bio je vanjski suradnik Hrvatske radiotelevizije od lipnja 2009. do lipnja 2013. godine gdje je u emisiji „Dobro jutro Hrvatska“ kao stručni suradnik sudjelovao u snimanju rubrike „Povijest hrvatskoga sporta“.

Predsjednik je Hrvatskog akademskog sportskog saveza od 2007. godine. Član je skupštine Hrvatskog olimpijskog odbora od 2008. godine. Bio je član nadzornog odbora European University Sport Association (EUSA) od 2008. do 2012. godine. Član je izvršnog odbora International Society for the History of Physical Education and Sport (ISHPES) od 2009. godine te je u svibnju 2013. izabran na novi četverogodišnji mandat. Član je izvršnog odbora Hrvatskog društva za povijest sporta od 2010. godine.

Tijekom studija bio je društveno aktivan u studentskim organizacijama i studentskim predstavničkim tijelima. U razdoblju od veljače 2001. do veljače 2002. obnašao je dužnost predsjednika Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu te je u tom razdoblju bio i član Senata Sveučilišta u Zagrebu.

 

Znanstvena djelatnost

Tijekom dosadašnjeg radnog vijeka objavio je oko 70 znanstvenih i stručnih radova, od toga 7 radova koja se referenciraju u bazi Web of Science (WoS) te dva rada i u bazi Current Content (CC). Objavio je ukupno 14 A1 radova. Objavio je jednu knjigu i više poglavlja u knjigama i monografijama. Aktivno je sudjelovao na 44 međunarodne ili domaće znanstvene ili znanstveno-stručne konferencije iz područja kineziologije, povijesti, povijesti sporta i srodnih područja izlažući radove na engleskom i hrvatskom jeziku.

U rujnu 2004. godine dobio je nagradu Europskog udruženja povjesničara sporta (European Committe for Sport History) za mladog istraživača za istraživački rad na IX. Međunarodnom kongresu u Crotone (Italija), a u prosincu 2005. godine i godišnju nagradu Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za najboljeg znanstvenog novaka u akademskoj godini 2004./2005. Godine 2014. dobio je posebno priznanje dekana Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za doprinos u promociji Kineziološkog fakulteta.

Kvalifikacijski radovi

Čustonja, Z. (2002). Analiza trenda razvoja rezultata u skoku u dalj. (Diplomski rad), Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Čustonja, Z. (2012). Nastava tjelesnoga odgoja u Banskoj Hrvatskoj do Prvoga svjetskoga rata. (Doktorski rad), Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. – Mentor: prof. dr. sc. Damir Agičić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu), Komentor: prof. dr. sc. Dragan Milanović (Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu); Članovi povjerenstva: prof. dr. sc. Mario Strecha (predsjednik, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu), prof. dr. sc. Tomaž Pavlin (član, Slovenija, Fakulteta za šport Univerza v Ljubljani), prof. dr. sc. Boris Neljak (član, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu).  

 

Znanstveni radovi objavljeni u (a) časopisima i publikacijama zastupljenima u jednoj od citatnih baza podataka, i/ili (b) časopisima i publikacijama s međunarodnim uredništvom i inozemnim recenzentima (A1 radovi) 

 1. Čustonja, Z., Škegro, D. (2015). Training and Education for Conducting Physical Education Classes in Croatia since 1875. The International Journal of the History of Sport, 32(6):832-846.
 2. Škegro, D., Čustonja, Z. (2014). The beginnings of education and training for delivering physical education classes in Croatia – 140 years of tradition. Kinesiology, 46(supp. 1):127-133.
 3. Selmanović, A., Milanović, D., Čustonja, Z. (2013). Effects of an Additional Basketball and Volleyball Program on Motor Abilities of Fifth Grade Elementary School Students. Collegium Antropologicum, 37(2):391-400.
 4. Škegro, D., Čustonja, Z. (2013). Analysis of the best women’s high jump results in the olympic games history. Acta Kinesiologica, 7(1):66-70.
 5. Škorić, S., Bartoluci, M., Čustonja, Z. (2012). Public financing in Croatian sport. Financial Theory & Practice, 36(2):180-197.
 6. Čustonja, Z., Škorić, S. (2011). Winning medals at the Olympic Games – does Croatia have any chance?. Kinesiology, 43(1):107-114.
 7. Sporiš, G., Vučetić, V., Jukić, I., Omrčen, D., Bok, D. i Čustonja, Z. (2011). How Reliable Are the Equations for Predicting Maximal Heart Rate Values in Military Personnel? Military medicine, 176(3), 437-351.
 8. Čustonja, Z., Milanović, D., Sporiš, G. (2009). Kinesiology in the names of higher education institutions in Europe and the United States of America. Kinesiology 41(2):136-146.

 

Znanstveni radovi objavljeni in extenso u zbornicima međunarodnih znanstvenih skupova citiranim u relevantnim (sekundarnim i tercijarnim) izvorima informacija (A1 radovi)

 1. Čustonja, Z., Škegro, D. (2014). Croatian sokol or how did politics influence on early development of sports and physical exercise in Croatia. U: D. Milanović i G. Sporiš (ur.) Proceedings Book of the 7th International Scientific Conference on Kinesiology, Opatija, 22.-25. svibnja 2014. str: 483-486.
 2. Čustonja, Z., Škegro, D. (2011). Attempts to organise and advance education in Civil Croatia in 1861 and 1865 and position of Physical education. U: D. Milanović i G. Sporiš (ur.) Proceedings Book of the 6th International Scientific Conference on Kinesiology, Opatija, 8.-11. rujan 2011. str: 383-386.
 3. Grgić, Z.,Čustonja, Z. (2011). New law and reorganization of elementary school in the civil Croatia in 1874 – introduction of compulsory Physical Education. U: D. Milanović i G. Sporiš (ur.) Proceedings Book of the 6th International Scientific Conference on Kinesiology, Opatija, 8.-11. rujan 2011. str: 389-392.
 4. Bobić, G., Čustonja, Z. (2005). Early Begginings of Physical Education in Croatia. Proceedings Book of the 4th International Scientific Conference ”Science and Profession – Challenge for the Future”, Opatija, Croatia, Septemer 7 – 11, 2005. pp. 757 – 760.
 5. Čustonja, Z. (2005). Escalation of Violence at the Maksimir Stadium in 1990 – the Beginning of War in Ex-Yugoslavia?. Proceedings Book of the 4th International Scientific Conference ”Science and Profession – Challenge for the Future”, Opatija, Croatia, Septemer 7 – 11, 2005. pp. 764 – 767.
 6. Čustonja, Z., Šimek, S., Đapić, P. (2002). Differences between junior and young female basketball players in conditioning indicators. Proceedings Book of the 3rd International Scientific Conference”Kinesiology – New Perspectives”, Opatija, Croatia, Septemer 25 – 29, 2002. pp. 276 – 278.

 

Znanstveni radovi objavljeni kao: članak objavljen u časopisu i kategoriziran kao originalni znanstveni rad, pregledni rad ili prethodno priopćenje; poglavlje u knjizi; rad u zborniku sa znanstvenog skupa, ako je objavljen u cjelini (A2 radovi)

 1. Čustonja, Z., Blagus, A., Milanović, D. (2011). Analiza razlika između europskih zemalja u osvojenim medaljama na ljetnim olimpijskim igrama. U Gracin, F., Klobučar, B. (ur.) Zbornik radova IX. Konferencije o sportu Alpe-Jadran, listopad 2011., str.: 203-212.
 2. Čustonja, Z., Blagus, A., Milanović, D. (2011). Analiza razlika između europskih zemalja u osvojenim medaljama na zimskim i ljetnim olimpijskim igrama. U Gracin, F., Klobučar, B. (ur.) Zbornik radova IX. Konferencije o sportu Alpe-Jadran, listopad 2011., str. 213-223.
 3. Čustonja, H., Čustonja, Z. (2006). Akutni efekti primjene maksimalnih mišićnih kontrakcija na izvedbu skleka s odrazom. U: V. Findak (ur.) Zbornik radova 15. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Rovinj, lipnja 2006. str. 100-106.
 4. Čustonja, Z. (2004). Druga opća hrvatska učiteljska skupština u Petrinji 1874. godine i pitanje tjelesnog vježbanja u pučkim školama. U: I. Prskalo (ur.) «Škola i razvoj» Zbornik radova međunarodnog znanstveno-stručnog skupa Peti dani Mate Demarina, Topusko, 13. – 14. svibanj 2004, Petrinja: Visoka učiteljska škola u Petrinji i Hrvatski pedagoško-književni zbor, str. 105-113.
 5. Čustonja, Z., Z. Jajčević (2004). Donošenje zakona i preustroj osnovnog školstva 1874. godine – uvođenje obavezne nastave tjelesne i zdravstvene kulture u osnovne škole na području Banske Hrvatske. U: V. Findak (ur.) Zbornik radova 13. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Rovinj, 19. do 23. lipnja 2004., str. 77-81.

 

Znanstveni radovi objavljeni u obliku sažetaka u zbornicima skupova

 1. Čustonja, Z., Agičić, D. (2012). Non-Compulsory Physical Education Classes and First Teacher of Physical Exercise in Croatia. U: S. Votre (ur.) Zbornik sažetaka 13th ISHPES Congress 2012 „Physical Education and Sport around the Globe: Past, Present and Future“ Rio de Janeiro (Brazil), 9. – 13. srpnja 2012. str. 178.
 2. Čustonja, Z. (2011). Fair play and (Croatian) society – is Fair play realy important in Croatia? U: Abstract Book of the 17th European Fair Play Congress, Poreč, 29.-30. rujan 2011. str. 95-96 (sažetak)
 3. Milanović, D., Čustonja, Z. (2010). Etički izazovi treninga djece u vrhunskom sportu. 12. Dani bioetike – Etika i sport, Rijeka, 6.-7. svibnja 2010. (sažetak)
 4. Čustonja, Z., Milanović, D. (2010). Doping i neke etičke dileme. 12. Dani bioetike – Etika i sport, Rijeka, 6.-7. svibnja 2010. (sažetak)
 5. Čustonja, Z. (2006). Escalation of violence at the Maksimir stadium in 1990 – the beginning of war in ex.Yugoslavia?. Abstract Book of 11th Annual Congress European College of Sport Sciences, July, 2006, Lausanne, Švicarska.
 6. Milanović, D., Jukić, I., Čustonja, Z., Šimek, S. (2006). Physical education and sport in elementary schools of the Republic of Croatia. In Abstracts book of the 11th World Sport for All Congress, 31. October – 3. November 2006, Havana, Cuba (pp. 168).
 7. Čustonja, Z. (2005). New Law and Reorganisation of Elementary Schools in Croatia in 1874 – Introduction of Compulsory PE. Abstract Book of 10th Annual Congress European College of Sport Sciences, July, 2005, Belgrade, SiCG.
 8. Nakić, J., Jukić, I., Šimek, S., Čustonja, Z., Bradić, A., Pašalić, E. (2005). Differences in standard performance indicators between male and female basketball senior teams participating in the 2003 European Championships. In: Dikić, N., S. Živanić, S. Ostojić, Z. Tornjanski (Eds.) Abstract book of 10th Annual Congress of European College of Sport Science, Belgrade, Serbia. p. 347.
 9. Milanović, D., I. Jukić, Z. Čustonja, S. Šimek (2005). Physical education and sport in elementary schools of the Republic of Croatia. In: Dikić, N., S. Živanić, S. Ostojić, Z. Tornjanski (Eds.) Abstract book of 10th Annual Congress of European College of Sport Science, Belgrade, Serbia. p. 379.
 10. Čustonja, Z. (2004). First High School (College) of PE in Croatia. U: “Sport Science Through the Ages: Challenges in the New Millennium» Pre-Olympic Congress Book of abstracts, August, 6-11, 2004, Thessaloniki, Greece.
 11. Čustonja, Z. (2004). The Grassroots of Vocational Training of Personnel for Physical Education in Croatia. Abstract Book of       9th Annual Congress European College of Sport Sciences, July, 3-6, 2003, Clermont-Ferrand, France, pp. 143-144.
 12. Čustonja, Z. (2004). Uvođenje obavezne nastave tjelesne i zdravstvene kulture u europskim zemljama i Hrvatskoj. U: «Hrvatska i Europa – integracije u povijesti» knjiga sažetaka II. kongresa hrvatskih povjesničara, 29. rujna – 3. listopada, 2004., Pula, str. 140-141.
 13. Mavrek, S., Z. Čustonja (2004). Different Cultures and Escalation of Doping Abuse in the 20th Century. IXth International Congress of Sport History, September, 23-26, 2004, Crotone, Italy,, p.74.
 14. Čustonja, Z., S. Mavrek (2004). Introduction of Obligatory Physical Education Classes into Croatian Primary Schools. IXth International Congress of Sport History, September, 23-26, 2004, Crotone, Italy,, p.34.
 15. Čustonja, Z., L. Milanović, S. Šimek (2003). Strategic approach to manpower in sports – cases of Slovenia, Great Britain and Croatia. U: B. Jošt (ur.) International Conference on Philosophy of Sport Book of Abstract. Fakulteta za Šport Univerze v Ljubljani, 19-21 November, Ljubljana (p. 7).
 16. Jukić, I., Nakić, J., Milanović, L., Čustonja, Z. (2003). Monitoring of Some Indicators of Physical Fitness in Half-Year Cycle of Training of Top Basketball Players. Abstract Book of       8th Annual Congress European College of Sport Sciences, July, 9-12, 2003, Salzburg, Austria, str. 230.
 17. Milanović, D., I. Jukić, Z. Čustonja (2003). Actual issues of development of sport in Croatia. U: B. Jošt (ur.) International Conference on Philosophy of Sport Book of Abstract. Fakulteta za Šport Univerze v Ljubljani, 19-21 November, Ljubljana (p. 30).

 

Stručni rad objavljen u međunarodnim znanstvenim časopisima

 1. Milanović, D., Čustonja, Z., Škegro, D. (2011). Child abuse in top sport – ethical challenges. JAHR, 2(3):207-217.

   

Stručni rad objavljen u domaćim stručnim časopisima

 1. Čustonja, Z., Škegro, D., Popovčić, A. (2009). Razvoj metoda treninga jakosti kroz povijest. Kondicijski trening 6(2), 70-77.
 2. Milanović, D., Čustonja, Z. (2007). Sportska rekreacija – Sport za sve u svijetu (reprint). Sport za sve, 50, 4-10.
 3. Čustonja, Z. (2007). Petoboj muza. Olimp, 22, 14-15.
 4. Čustonja, Z. (2007). Sport bez ograničenja – paraolimpijski pokret. Olimp, 23, 13-14.
 5. Čustonja, Z. (2007). O dopingu i olimpijskom pokretu. Olimp, 24, 12-13.
 6. Čustonja, Z. (2006). Povijesna težina bučica i dvoručnih utega. Kondicijski trening, 4(2): 4-9.
 7. Čustonja, Z. (2006). Olimpijske akademije – nositelji olimpijskog obrazovanja. Olimp, 21, 14-15.
 8. Čustonja, Z. (2006). Olimpijski kongresi. Olimp, 18, 22-24.
 9. Čustonja, Z. (2006). Ispunjava li olimpijski pokret sve svoje potencijale. Olimp, 19, 12-13.
 10. Čustonja, Z. (2006). Coubertin ipak nije bio prvi. Olimp, 20, 14-15.
 11. Čustonja, Z. (2005). Munchenska tragedija. Olimp, 17, 18-19.
 12. Čustonja, Z. (2005). Ljudi koji su proslavili mišiće. Kondicijski trening, 3(2): 7-12.
 13. Čustonja, Z. (2005). Isidor Kršnjavi ili kako je politika utjecala na razvoj tjelovježbe. Povijest hrvatskog sporta, 36 (133), 6-8.
 14. Čustonja, Z. (2005). Prve godine djelovanja Kineziološkog fakulteta. Povijest hrvatskog sporta, 36 (132), 5-7.
 15. Čustonja, Z. (2004). 2. godišnja međunarodna konvencija «Kondicijska priprema sportaša». Kondicijski trening, 2 (1), 4-6.
 16. Čustonja, Z. (2004). Razvoj tjelesne i zdravstvene kulture u Hrvatskoj do 1874. godine. Povijest hrvatskog sporta, 35 (130), 5-7.
 17. Čustonja, Z. (2003). Povijest kao pretpostavka ozbiljnom razmatranju. Kondicijski trening, 1 (1), 10-11.

 

Stručni rad objavljen u zborniku radova

 1. Milanović, D., Čustonja, Z., Škegro, D. (2012). School sport in Eastern Croatian Counties. U: A. Mašek Tonković (ur.) Zbornik radova 1. Međunarodnog znanstvenog simpozija „Gospodarstvo istočne Hrvatske – jučer, danas, sutra“, Osijek, 17-18 svibnja 2012. str. 289-295.
 2. Čustonja, Z., Milanović, D., Škegro, D. (2012). Odgojni potencijali sporta. U: M. Andrijašević i D. Jurakić (ur.) zbornik radova međunarodne znanstveno-stručne konferencije „Odgojni i zdravstveni aspekti sporta i rekreacije“, Križevci, 31. ožujak 2012. str. 167-173.
 3. Čustonja, Z., Škegro, D. (2012). Pitanje odgoja u kineziološkoj literaturi na hrvatskome jeziku u drugoj polovici 19. stoljeća. U: M. Andrijašević i D. Jurakić (ur.) zbornik radova međunarodne znanstveno-stručne konferencije „Odgojni i zdravstveni aspekti sporta i rekreacije“, Križevci, 31. ožujak 2012. str. 409-414.
 4. Milanović, D., Čustonja, Z., Čustonja, H. (2011). Školski šport u Hrvatskoj i zemljama Europske unije. U: I. Prskalo i D. Novak (ur.) Zbornik radova 6. kongresa FIEP-a Europe, Poreč, 18.-21. lipanj 2011. str.: 27-42.
 5. Milanović, D., Čustonja, Z., Škegro, D. (2011). Znanstveni aspekti sigurnosti u sportu. U: Z. Šeparović (ur.) Zbornik 5. žrtvoslovnog kongresa, Zagreb i Voćin 18-20 lipnja. str. 305-313. Zagreb: Hrvatsko žrvoslovno društvo.
 6. Milanović, D., Čustonja, Z., Jukić, I. (2010). Stručni kadrovi u sportu. U: N. Breslauer (ur.) Zbornik radova s hrvatskog znanstveno stručnog skupa o menadžmentu u turizmu i sportu. Čakovec. 116-131.
 7. Škegro, D., Milanović, D, Čustonja, Z. (2010). Kineziološki sadržaji u školskom športu. U: Andrijašević, M. i Jurakić, D. (ur.) Zbornik radova Međunarodne znanstveno-stručne konferencije Kineziološki sadržaji i društveni život mladih. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagrebački velesajam, 27.02.2010., 33-40.
 8. Čustonja, Z., Škegro, D. (2010). Razvoj metoda treninga brzine i pliometrije. U: Jukić, I. i sur. (ur.) Zbornik radova 8. godišnje međunarodne konferencije Kondicijska priprema sportaša. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Udruga kondicijskih trenera Hrvatske, 26. i 27. veljače 2010., 119-126.
 9. Škegro, D., Čustonja, Z., Milanović, D. (2009). Sport kao sadržaj slobodnog vremena djece i mladih. U: Andrijašević, M. (ur.) Zbornik radova Međunarodne znanstveno-stručne konferencije Upravljanje slobodnim vremenom sadržajima sporta i rekreacije. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagrebački velesajam, 21.02.2009., 15-24.
 10. Čustonja, Z., Škegro, D. (2009). Razvoj metoda treninga izdržljivosti. U: Jukić, I. i sur. (ur.) Zbornik radova 7. godišnje međunarodne konferencije Kondicijska priprema sportaša. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Udruga kondicijskih trenera Hrvatske, 20. i 21. veljače 2009., 15-20.
 11. Milanović, D, Čustonja, Z., Jukić, I. (2008). Stanje i perspektive razvoja školskog sporta u Republici Hrvatskoj. U: B. Neljak (ur.), Zbornik radova 17. Ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, poreč, 24. – 28. lipnja 2008. (str. 42-58). Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.
 12. Popovčić, A., Čustonja, Z. (2008). David – prikaz snage u povijesti umjetnosti. U: I. Jukić, D. Milanović, C. Gregov (ur.) Zbornik radova 6. godišnje međunarodne konferencije Kondicijska priprema sportaša. Zagreb, 22. i 23. veljače 2008 (str. 95-98). Zagreb: Udruga kondicijskih trenera Hrvatske, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 13. Milanović, D., Čustonja, Z. (2007). Sportska rekreacija – Sport za sve u svijetu. U M. Andrijašević (ur.), Zbornik radova međunarodne znanstveno-stručne konferencije „Sport za sve u funkciji unapređenja kvalitete života“, Zagreb, 24. veljače 2007. (str. 19-30). Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 14. Milanović, D., Čustonja, Z. (2007). Sport kao čimbenik povezivanja država i regija RZ Alpe-Jadran. Zbornik radova VII. konferencije o športu radne zajednice Alpe–Jadran Hrvatska, Opatija, od 31. svibnja do 3. lipnja 2007.
 15. Milanović, D., Andrijašević, M., Bartoluci, M., Vuleta, D., Jukić, I., Neljak, B., Harasin, D., Čustonja, Z. (2007). Stručni poslovi i stručni kadrovi u sportu. U: Hercigonja, J i Kuzmić, M. (ur.) Novi Zakon o športu i aktualna praksa iz područja športa i športskih djelatnosti. Zagreb: Inženjerski biro d.d.
 16. Milanović, D., Čustonja, Z., Jukić, I., Milanović, L., Šimek, S. (2006). Neki čimbenici zlostavljanja djece u sportu. U Šeparović (ur.), Zbornik radova trećeg hrvatskog žrtvoslovnog kongresa „O žrtvama je riječ“ Zagreb: Hrvatsko žrtvoslovno društvo. 340-345.
 17. Čustonja, Z., Bartoluci, S. (2006). Zlostavljanje djece u sportu. U: J. Grgurić i M. Batinica (ur.) zbornik radova „Sport i zdravlje djece i mladih“ 18. simpozija socijalne pedijatrije, Vodice, 30. lipnja – 1. srpnja.
 18. Milanović, D., Jukić, I., Čustonja, Z., Šimek, S. (2006). Kvaliteta rada u sportu. U Findak, V. (Ur.) Zbornik radova 15. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske «Kvaliteta rada u područjima edukacije, sporta i sportske rekreacije». Rovinj, 20-24.06.2006., 35-47.
 19. Čustonja, Z. (2005). Izidor Kršnjavi – političar u funkciji razvoja tjelovježbe. U: V. Findak (ur.) Zbornik radova 14. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Rovinj, lipnja 2004.
 20. Bašić, M., Bašić, D., Čustonja, Z. Čustonja, H. (2005). Some Detarminants and principals in Programming plyometric Training. Proceedings Book of the 4th International Scientific Conference ”Science and Profession – Challenge for the Future”, Opatija, Croatia, Septemer 7 – 11, 2005. pp. 406 – 409.
 21. Milanović, D., I. Jukić, Z. Čustonja, S. Šimek (2004). Tjelesno vježbanje i sport u odgojno-obrazovnom procesu – strateški pristup. U: I. Prskalo (ur.) «Škola i razvoj» Zbornik radova međunarodnog znanstveno-stručnog skupa Peti dani Mate Demarina, Topusko, 13. – 14. svibanj 2004, Petrinja: Visoka učiteljska škola u Petrinji i Hrvatski pedagoško-književni zbor, str. 28-37.
 22. Milanović, D., Jukić, I., Čustonja, Z., Šimek, S. (2004). Razvojni pravci hrvatskog sporta. U: Bartoluci, M. (ur.). Sport u turizmu. Zbornik radova međunarodnog znanstvenog skupa «Menedžment u sportu i turizmu». Zagrebački velesajam, 20. i 21. veljače, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. str.1-10.
 23. Čustonja, Z., Z. Jajčević (2003). Vocational Training of Personnel for Sport and Physical Education in Croatia – a Historical Overview. U: S. Puhak i K. Kristić (ur.) «Making Sport Attractive for All» Proceedings Book of XVI European Sports Conference, September, 24-26, 2003, Dubrovnik, Croatia, pp. 216-224.
 24. Čustonja, Z., Milanović, L. Šimek, S. (2003). Sport coaches training in the European union countries. U: S. Puhak i K. Kristić (ur.) «Making Sport Attractive for All» Proceedings Book of XVI European Sports Conference, September, 24-26, 2003, Dubrovnik, Croatia, pp. 193-201.
 25. Bartoluci, M., S. Škorić, Z. Čustonja (2003). Employees in Sport in the European Union Countries and Croatia. U: S. Puhak i K. Kristić (ur.) «Making Sport Attractive for All» Proceedings Book of XVI European Sports Conference, September, 24-26, 2003, Dubrovnik, Croatia, pp. 216-224.
 26. Jukić, I., Šimek, S., Čustonja, Z., Milanović, L., Nakić, J. (2003). Kondicijski trening u vodi. Zbornik radova V. Konferencije o sportu ‘’Alpe-jadran’’, Rovinj, 5., 6. i 7. lipnja 2003. str. 143-153.
 27. Milanović, L., Jukić, I., Nakić, J., Čustonja, Z. (2003). Kondicijski trening mlađih dobnih skupina. Zbornik radova Međunarodnog znanstveno-stručnog skupa ‘Kondicijska priprema sportaša’, Zagreb, 21.-22. 02., str. 54-61.
 28. Jukić, I., Rak, M., Čustonja, Z. (2003). Udruga kondicijskih trenera Hrvatske. Zbornik radova Međunarodnog znanstveno-stručnog skupa ‘Kondicijska priprema sportaša’, Zagreb, 21.-22. 02., str. 165-170.
 29. Čustonja, Z. (2002). Metode rada u sportu antičke Grčke. Zbornik radova 12. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Rovinj, 17. do 21. lipnja 2003. str. 125-127.
 30. Čustonja, Z., Jajčević, Z. (2002) Pregled razvoja kondicijske pripreme. Zbornik radova Međunarodnog znanstveno-stručnog skupa ‘Kondicijska priprema sportaša’, Zagreb, 21.-22. 02., str. 33-40.
 31. Čustonja, Z., Nakić, J., Milanović, L. (2002). Intervalna metoda rada – pogled u prošlost. Zbornik radova 12. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Rovinj, 17. do 21. lipnja 2003. str. 128 – 130.
 32. Šimek, S., Z. Čustonja, J. Nakić (2002). Programiranje treninga s opterećenjem kod žena. U Zbornik radova 11. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske. 93-95.
 33. Šimek, S., Čustonja, Z. (2002). Elementarne igre u kondicijskoj pripremi sportaša. Zbornik radova Međunarodnog znanstveno-stručnog skupa ‘Kondicijska priprema sportaša’, Zagreb, 21.-22. 02., str. 278-283.
 34. Milanović, D., M. Hrženjak, I. Jukić, S. Puhak, I. Varvodić, D. Vuleta, Z. Čustonja, L. Milanović, Z. Sekovanić, S. Šimek (2001). Treneri i ostali stručni kadrovi u zagrebačkom sportu. U Stanje i perspektive zagrebačkog sporta (ur. Milanović, D.). 90-99. 10. Zagrebački sajam sporta i nautike, Zagrebački velesajam.
 35. Jukić, I., D. Milanović, I. Varvodić, Lj. Antekolović, H. Belušić, Z. Čustonja, M. Matić, L. Milanović, J. Nakić, D. Rukavina, Z. Sekovanić i S. Šimek (2001). Tehnologija sportske pripreme zagrebačkih sportaša. U Stanje i perspektive zagrebačkog sporta (ur. Milanović, D.). 104-112. 10. Zagrebački sajam sporta i nautike, Zagrebački velesajam.

 

SUDJELOVANJE  NA ZNANSTVENIM I ZNANSTVENO STRUČNIM SKUPOVIMA

 • 7 th Annual Congress of the European College of Sport Science. Athens, 2002.
 • Znanstveno-stručni skup „Dopunski sadržaji sportske pripreme“, Zagreb, 2002.
 • 11. Ljetna škola pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske, Rovinj, 2002.
 • 3rd International Scientific Conference „Kinesiology – New perspectives”, Opatija, 25.-29.09.2002.
 • 1. Međunarodni znanstveno-stručni skup Kondicijska priprema sportaša, Zagreb, 2003.
 • 12. Ljetna škola pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske, Rovinj, 2003.
 • V. Konferencije o sportu “Alpe-jadran”, Rovinj, 2003.
 • International Conference on Philosophy of sport, Ljubljana, 2003.
 • XV. European Sports Conference, Dubrovnik, 2003.
 • 8th annual congress of European College of sport sciences, Salzburg, Austria 2003.
 • 2. Međunarodni znanstveno-stručni skup Kondicijska priprema sportaša, Zagreb, 2004.
 • 13. Ljetna škola pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske, Rovinj, 2004.
 • 9th annual congress of European College of sport sciences, Clermont-Ferrand, France, 2004.
 • Međunarodni znanstveni skup «Menedžment u sportu i turizmu», Zagreb, 2004.
 • Međunarodni znanstveno-stručnog skup Peti dani Mate Demarina, Petrinja, 2004.
 • IXth International Congress of Sport History, Crotone, Italy, 2004.
 • Pre-Olympic Congress, Thessaloniki, Greece, 2004.
 • II. kongres hrvatskih povjesničara, Pula, 2004.
 • Hrvatski žrtvoslovni kongres, Zagreb, 2004.
 • 14. Ljetna škola pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske, Rovinj, 2005.
 • 9th annual congress of European College of sport sciences, Belgrade, 2005.
 • 4th International scientific Conference on Kinesiology „Science and Proffesion – Challenge for the future“. Opatija, 2005.
 • 3. Međunarodna konferencija Kondicijska priprema sportaša, Zagreb, 2005.
 • 4. Međunarodna konferencija Kondicijska priprema sportaša, Zagreb, 2006.
 • 15. Ljetna škola pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske, Rovinj, 2006.
 • 11th annual Congress of the European College of Sport Science, 05-08.07.2006. Lausanne, Switzerland
 • XVIII. Simpozija socijalne pedijatrije, Vodice, 2006.
 • Međunarodna znanstveno-stručna konferencija „Sport za sve u funkciji unapređenja kvalitete života“, Zagreb, 24. veljače 2007.
 • VII. konferencije o športu radne zajednice Alpe–Jadran Hrvatska, Opatija, od 31. svibnja do 3. lipnja 2007.
 • 6. Međunarodna konferencija Kondicijska priprema sportaša, Zagreb, veljača 2008.
 • Međunarodna znanstveno-stručna konferencija „Kineziološka rekreacija i kvaliteta života“, Zagreb, 23. i 24. veljače 2008.
 • 17. Ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, 24. – 28. lipnja 2008.
 • 5th International Scientific Conference on Kinesiology „Research Trends and Applications“, Zagreb, rujan 2008.
 • 7. Međunarodna konferencija Kondicijska priprema sportaša, Zagreb, veljača 2009.
 • VIII. konferencije o športu Alpe-Jadran, Opatija, 04.-06.06.2009.
 • 8. Međunarodna konferencija Kondicijska priprema sportaša, Zagreb, 26-27.02.2010.
 • 12. Dani bioetike – Etika i sport, Rijeka, 6.-7. svibnja 2010.
 • 11th Congress of the International Society for the History of Physical Education and Sport, Stirling, Scotland, kolovoz 2010.
 • 6th International Scientific Conference on Kinesiology, Opatija, September 2011.
 • 17th European Fair Play Congress, Poreč, 29.-30. rujan 2011.
 • 13th Congress of the International Society for the History of Physical Education and Sport, Rio de Janeiro, Brazil, srpanj 2012.
 • 14th Congress of the International Society for the History of Physical Education and Sport, Taipei, Kineski Tajpej, kolovoz 2013.
 • 7th International Scientific Conference on Kinesiology, Opatija, svibanj 2014.
 • 15th Congress of the International Society for the History of Physical Education and Sport, Doha, Katar, rujan 2014.

 

AKADEMSKI SPORT

 • predsjednik Hrvatskog akademskog sportskog saveza od 2007. godine
 • predsjednik Europskih sveučilišnih igara Zagreb-Rijeka 2016. od 2014. godine
 • član nadzornog odbora European University Sport Association (EUSA) od 2008. do 2012. godine
 • član organizacijskog ili počasnog odbora:
  • 7. Europsko sveučilišno prvenstvo u odbojci, Rijeka, 2007.
  • 4. Europsko sveučilišno prvenstvo u veslanju, Zagreb, 2008.
  • 1. Europsko sveučilišno prvenstvo u bridžu, Opatija, 2009.
  • 7. Europsko sveučilišno prvenstvo u futsalu, Zagreb, 2010.
  • 6. Europsko sveučilišno prvenstvo u rukometu, Rijeka, 2011.
  • 12. Europsko sveučilišno prvenstvo u košarci, Split, 2013.
  • 3. Europsko sveučilišno prvenstvo u bridžu, Kraljevica, 2013.
  • 7. Svjetsko sveučilišno prvenstvo u bridžu, Opatija, 2014.
  • 11. Europsko sveučilišno prvenstva u nogometu, Osijek, 2015.
  • 4. Europsko sveučilišno prvenstvo u taekwondou, Opatija, 2015.
 • organizator ili suorganizator više različitih nacionalnih akademskih sportskih događanja (UniSportHR nacionalni sustav akademskih sportskih natjecanja; Studentski dan sporta, Semper Primus, sveučilišna veslačka regata, Dubrovnik; Sveti Duje, sveučilišna veslačka regata, Split)

 

POVIJEST SPORTA

 

HRVATSKI OLIMPIJSKI ODBOR

 

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA REPUBLIKE HRVATSKE

 • vanjski suradnik Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, Uprave za šport od kolovoza 2005. do studenog 2005. godine
 • član povjerenstva Ministarstva znanosti obrazovanja i športa Republike Hrvatske za izradu aktualnog Zakona o šport od rujna 2005. godine do kolovoza 2006. godine
 • član Povjerenstva za izradu novoga Nacrta prijedloga Zakona o sportu od veljače do lipnja 2015. godine.
 • član radne skupine Nacionalnog vijeća za sport za izradu dokumenta „Temeljna načela i smjernice razvoja športa u Republici Hrvatskoj“ od rujna 2010. godine do veljače 2011. godine.

 

HRVATSKA RADIO-TELEVIZIJA (HRT)

 • vanjski suradnik Hrvatske radiotelevizije u emisiji „Dobro jutro Hrvatska“ kao stručni suradnik, sugovornik i koautor u rubrici „Povijest hrvatskoga sporta“ od lipnja 2009. do lipnja 2013. godine – oko 150 gostovanja uživo i novinarskih priloga na različite teme iz povijesti sporta

 

KINEZIOLOŠKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

 • član Organizacijskog odbora međunarodne znanstvene konferencije «Kinesiology» 2002., 2005., 2008., 2011. i 2014. godine
 • izvršni urednik monografije Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koja je izašla 2009. godine povodom obilježavanja 50. obljetnice osnutka Kineziološkog fakulteta
 • tajnik stručnog časopisa za teoriju i metodiku kondicijske pripreme “Kondicijski trening” od lipnja 2003. do lipnja 2009. godine
 • član Organizacijskog odbora godišnje međunarodne konferencije “Kondicijska priprema sportaša” od 2004. do 2012. godine
 • potpredsjednik Organizacijskog odbora 1. međunarodnog znanstveno-stručnog skupa «Kondicijska priprema sportaša» koji je održan u Zagrebu u veljači 2003. godine
 • tajnik Organizacijskog odbora stručnog skupa «Stanje i perspektive zagrebačkog sporta» koji je održan u Zagrebu u veljači 2001. godine

Zrinko Čustonja je kao autor ili koautor sudjelovao u izradi većeg broja strateških dokumenata i studija:  

 • Pedagoški standardi i normativi trenerskoga rada u sportu“ (Sportski savez Grada Zagreba, 2015.),
 
 
 • Strategija razvoja sporta i tjelesnog vježbanja na Sveučilištu u Zagrebu 2012-2020“ (naručitelj: Sveučilište u Zagrebu, 2012.),
 
 
 
 

   

Za vrijeme studija bio je aktivan u Studentskom zboru – službenom predstavničkom tijelu studenata u Republici Hrvatskoj:  

 

KINEZIOLOŠKI FAKULTET

 • 1998.-2002. – na studentskim izborima (1998. i 2000.) izabrani član Studentskog zbora Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
 • 1998./1999. – predstavnik studenata II. godine studija u Fakultetskom vijeću Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
 • 1999./2000. – predstavnik studenata III. godine studija u Fakultetskom vijeću Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
 • 2000./2001. -predstavnik studenata IV. godine studija u Fakultetskom vijeću Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
 • 2001./2002. – predstavnik apsolvenata u Fakultetskom vijeću Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
 • 2000.-2002. – predsjednik podružnice Studentskog zbora Kineziološkog fakulteta

 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

 • siječanj 2001. – siječanj 2002. – predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu
 • siječanj 2002. – srpanj 2002. – predsjednik Skupštine Studentskoga zbora Sveučilišta u Zagrebu
 • veljača 2001. – siječanj 2002. – potpredsjednik Hrvatskog studentskog zbora